Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Predčasno glasovanje bo 15., 16. in 17. novembra 2022.

Morebitni drugi krog volitev županov bo v nedeljo, 4. decembra 2022.

Župani oz. županje se volijo po večinskem sistemu, kar pomeni, da kandidat oz. kandidatka za zmago potrebuje več kot polovico oddanih glasov. V primeru, da nihče izmed kandidatov  ne prejme več kot 50% glasov, se izvede drugi krog glasovanja kamor se uvrstita (dva!) kandidata z najboljšima rezultatoma iz prvega kroga županskih volitev.

Občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Več informacij o lokalnih volitvah (volilna udeležba, izidi glasovanja, seznam list kandidatov in druga obvestila) boste lahko našli na spodnji povezavi:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/prva

Pristojnosti župana oz. županje

Župan predstavlja in zastopa občino. Izvoljen je na lokalnih volitvah po večinskem volilnem sistemu in ima štiriletni mandat.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja na sejah občinskega sveta.

Ima izključno pristojnost predlagati občinskemu svetu v sprejetje proračun občine in zaključni račun proračuna ter akta o organizaciji občinske uprave. Poleg naštetih občinskemu svetu v sprejetje predlaga tudi odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.

Župan je občinski funkcionar, ki svojo funkcijo lahko opravlja nepoklicno ali poklicno. Ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje izmed članov občinskega sveta. Podžupan, ki nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, v okviru svoje funkcije brez pooblastila opravlja naloge iz pristojnosti župana, če gre za tekoče naloge župana, in tudi tiste, za katere je pooblaščen.

Vir: https://www.gov.si/teme/obcinski-organi/